Условия За Ползване

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на E-Garderob.com, които уреждат правилата за използването на E-Garderob.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА уеб-сайта www.E-Garderob.com

 • КААН МОДА-2 “ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управлениегр. ХАСКОВО бул. “България” №2 вх.Д, с ЕИК 204287852.
 • „КААН МОДА-2“ ЕООД администрира електронния магазин E-Garderob, под формата на уеб-сайта E-Garderob.com. „КААН МОДА-2“ ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу „E-Garderob“.
 • Можете да се свържете с е-garderob на посочения по-горе адрес, на телефон +359 886 839 530.

1. Дефиниции

1.1. Уебсайтът е платформа, която се управлява от администратор и  се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

1.2. Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

 • “ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта
 • “Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес  (URL)
 • “Администратор” – търговското дружество, което управлява и поддържа сайта и платформата.
 • “Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта
 • “Профил”  – съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта
 • “Услуги”  – всички услуги на Администратора,  или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта
 • “ЗЗП” – Закон за защита на потребителите
 • “ЗЗЛД” – Закон за защита на личните данни
 • “ЗПУ” – Закон за пощенските услуги
 • “Наложен платеж” – наложен платеж по смисъла на ЗПУ
 • „Банка” – търговска банка или друга финансова институция

2. Приемане, съгласие и действие на ОУ

2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение  между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта и платформата. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта и платформата.

2.2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.

2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на платформата се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

3. Достъп и регистрация

3.1. Услугите в платформата са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

3.2. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

3.3. Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях.

3.4. С приемането на ОУ, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за “непоискани търговски съобщения” по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

4. Характеристика на услугите

4.1. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.

4.2. По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.

4.3. Всички цени са в лева с включен ДДС.

4.4. Задълженията ни относно продуктите и услугите на компанията се управляват само от договорите, по които те се предоставят. Ако придобиете продукт или услуга извън този сайт и без споразумение, този продукт или услуга са без никакви гаранции, явни или неявни, и използването на този продукт или услуга е на ваша отговорност.

5. Цени

5.1. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Администраторът си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, таксата при плащане чрез наложен платеж и застраховката на стоката.

6. Поръчки

6.1. Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и платформата за покупки от разстояние. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на артикули в системата ни. Във всички останали случаи, потребителят ще получи отговор на електронната си поща, не по-късно от два работни дни след получаване на поръчката.

7. Плащане

7.1. Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:

 • Наложен платеж

Всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. При плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставката. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставката), посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване(удостоверяващ предаването на стоката, посочена във фактурата, от куриера на купувача), който служи за разсписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Администратора, сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

8. Договор

8.1. Договорът за продажба от разстояние между Администратора и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Администратора.

9. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

9.1. На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

 1. Потребителят предварително писмено да информира Администратора на имейл адрес, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
 2. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и/или да не е нарушена цялостта на поставени защитни стикери.
 3. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя или упълномощен представител (куриер), рискът от случайното й повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Администраторът се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от 7 (седем) работни дни от връщането на стоката.

10. Разрешено използване

10.1. Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.

10.2. Потребителят има право на една регистрация в сайта, по негов избор като физическо или като юридическо лице.

10.3. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до платформата и сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка с платформата, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

10.4. Използването на платформата изисква наличието на ресурси, позволяващи достъп до интернет, включително програма за преглеждане на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение.

10.5. Доколкото е позволено от приложимия закон, Администраторът при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този уебсайт, или от всеки друг свързан уебсайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.

11. Поверителност

11.1. С достъпа до уебсайта и използването на платформата, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ.

11.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

11.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка  на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на платформата, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес или на телефонния номер, посочен от потребителя в регистрационния формуляр. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време от секцията „Моят профил“.

12. Защита на личните данни

12.1. С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Администратора и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи, участие в игри, промоции и томболи организирани от Администратора, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни – три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация, дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Администратора, както и целите на обработката и използването.

13. Жалби. Спорове. Приложимо право

13.1. В случаите, когато услуги в платформата не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт  или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

13.2. Жалбата се подава в срок най-късно  до  14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

13.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в недобходимата информация.

13.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

13.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с платформата. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

13.6. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

13.7. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта и платформата, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение  или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

14. Интелектуална собственост

14.1. Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции.  Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на  част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.

15. Промени в ОУ

15.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

15.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на платформата. Всяко използване на платформата по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.

15.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва платформата по какъвто и да е начин.

16. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Общите условия на E-Garderob обвързват всички Клиенти на уеб-сайта.
16.2. Всяко използване на уеб-сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
16.3. E-Garderob си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на уеб-сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уеб-сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на уеб-сайта. В случай на такава промяна ние ще ще публикуваме на уеб-сайта изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през уеб-сайта се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.
16.16. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на уеб-сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
16.5. E-Garderob полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в уеб-сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, E-Garderob уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
16.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от E-Garderob се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
16.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в уеб-сайта.
16.8. уеб-сайта може да съдържа линкове към други сайтове. E-Garderob не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

17. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Общите условия на E-Garderob обвързват всички Клиенти на уеб-сайта.
17.2. Всяко използване на уеб-сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
17.3. E-Garderob си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на уеб-сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уеб-сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на уеб-сайта. В случай на такава промяна ние ще ще публикуваме на уеб-сайта изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през уеб-сайта се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.
17.17. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на уеб-сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
17.5. E-Garderob полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в уеб-сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, E-Garderob уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
17.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от E-Garderob се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
17.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в уеб-сайта.
17.8. уеб-сайта може да съдържа линкове към други сайтове. E-Garderob не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

18. ПОРЪЧКА

18.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
18.2. Всяка добавена в Моята количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
18.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на E-Garderob във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
18.4. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.
18.5. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора сключен от разстояние в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с E-Garderob или на посочените в Сайта телефони.
18.6. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната транзакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
18.7. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
18.8. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от E-Garderob, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

19. ДОСТАВКА НА СТОКИ

19.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на е-garderob.com, определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.
19.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

20. ОТГОВОРНОСТ

19.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.